Opstap Assessment

Privacy Statement

Om haar cliënten en opdrachtgevers op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt Opstap Assessment persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Opstap Assessment gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten. Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om jouw gegevens te beschermen. Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar bewaard na het laatste functionele gebruik.

Algemeen
Opstap Assessment verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of met toestemming van de betrokken persoon. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijhouden van dossiers
Wij houden een dossier bij tijdens het afnemen van ontwikkelassessments. Tot dit dossier heeft alleen de assessor van Opstap Assessment van de desbetreffende deelnemer toegang. Wij hanteren hierin een geheimhoudingsplicht. Zowel de computer van de assessor als de map van het dossier is met een wachtwoord beveiligd.

De mogelijkheid bestaat dat dit dossier ook voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (voor website en e-mail) en een archiefkast die op slot kan, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we vanuit Opstap Assessment verwerken. 

Cookies
De website van Opstap Assessment (www.opstap-assessment.nl) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. We maken geen gebruik van zogenaamde cookietrackers.

Social media
Wij willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Opstap Assessment maakt gebruik van programma’s zoals WhatsApp en Signal. Omdat dit peer-to-peer communicatiemiddelen zijn, gelden hiervoor geen aparte regels.

Bewaartermijn
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Naast de verplichte wettelijke bepalingen zijn hieronder een paar specifieke bewaartermijnen benoemd die wij binnen Opstap Assessment hanteren:
– Na beëindiging van het ontwikkelassessment bewaren we het dossier nog twee jaar. Dit omdat in sommige situaties er vervolgassessments plaatsvinden en dat het dan handig is om de informatie van een eerder afgenomen assessment voorhanden te hebben.
– Sommige cases worden in overleg met de cliënt geanonimiseerd bewaard voor trainingsdoeleinden.

Alle assessoren van Opstap Assessment zijn in het bezit van een papierversnipperaar en zullen documenten waarop persoonsgegevens staan op deze manier vernietigen.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. We zullen je gegevens dan niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist zijn, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen. Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via ons contactformulier. 
Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder wegen. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk/digitaal motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. 
Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing met betrekking tot jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
We houden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Als wij iets wijzigen, dan vermelden we dat op onze website.

Januari 2021